Beta
Søket ga 1005 treff.

Denne målinga får meg til å trekke litt på smilebåndet.\n\nGod løypemelding til våre lokale kandidater ! For husk: Det er lokalvalg til hausten og derfor er det kommunemålinger som er viktig nå!

Ser fram til å vera saksordførar for Havbruksskatten. \n\nMålet er å få fleirtal for ei løysing som både sikrer vidare utvikling av næringa og som gir lokalsamfunna og fellesskapet ein større del av verdiskapinga. \n\nDet vert høyring i finanskomiteen den 17. april og me skal legga fram komiteen si innstilling 16. mai. Det er viktig å få avklara vilkåra for næringa raskt og samstundes syte for ei løysing som står seg over tid. \n\nTil no har ordførare, bedrifter og organisasjonar bidrege med viktige innspel til saka. Eg trur handsaminga på Stortinget vert både spanande og kjekk.

Har vore på årskonferansen til Sjømat Norge. Framlegg til lakseskatt var tema. \n\nRegjeringa har gjort viktige endringar i skatten etter høyringa: \n\n- Skattesatsen redusert frå 40 % til 35%. \n- Botnfrådraget er heva.\n- Skatten skal ikkje fastsetjast ut frå børspris.\n- Formuesskatten på konsesjonar for ikkje børsnoterte selskap vert halvert. \n- Kommunane og fylka med oppdrett får meir av verdiskapinga. \n\nDet er rett at næringar som brukar våre felles fjordar til lakseproduksjon og som tener gode pengar skal betale meir. \n\nTakk til alle som til no har bidrege med klare meininger i saka. \n\nNo vert det handsaming i finanskomiteen.

Kommentator Hanne Skartveit skriver dette i VG i dag: \n\n«Erna Solberg hadde det lettere på sin vakt. Hennes krise var lett forståelig. Den kom utenfra, i form av et virus. En felles fiende som ingen i Norge kunne lastes for.» \n\nDet er for eksempel enorm forskjell mellom beslutningen om antallet gjester i juleselskap (Solberg) og beslutningen om å sende stridsvogner for å bekjempe russiske styrker. (Støre). \n\nUttalelser om matvareberedskap fra Erna Solberg i helgen om at vi kan spise laks om matforsyningen slår feil - viser at hun neppe fullt ut har tatt inn over seg alvoret i situasjonen vi...

Landsmøte vårt i helgen ba om mer kunnskap om kjernekraft. \n\nEtter å ha fulgt debatten om kjernekraft i Norge ei stund - så er eg heilt samd i at kunnskapen om kjernekraft må aukast. Eg er sjølv framleis sterk tvilande til kjernekraft i Norge. Kunnskap skal ein ikkje frykte - og for ei rask levering av Ola Borten Moe. \n\nSå vil eg seia: Om ein nokon gong skal bygge ut kjernekraft i Norge så skal det, etter mi meining, skje i regi av eit statleg selskap og under kontroll av felleskapet.

Landsmøte podkast 🍀 Vi oppsummerer dag 1.

Det er alvor nå. \n\nForsvarsminister Bjørn Arild Gram

Veldig klok beslutning av Regjeringen. 🍀🌹\n\nGanske oppsiktsvekkende at H og Frp var villige til å endre loven for å få private utenlandskabler. \n\nEg har tidligere hatt møter med både Lyse, Næringsforeningen i Stavanger og andre som har presset på for å få denne kabelen. Eg trur næringsliv og folk skal vera glade for at dei ikkje fekk viljen sin.

Pakker for å reise på Sp-landsmøte i Trondheim. Lars har planar om å vera med nordover.

Marit Arnstad setter skapet kontant på plass. \n\nSjølvsagt er det heilt rett - Norsk politikk kan ikkje delast inn i ei venstreside og ei høgreside.

Fly er viktig for å binde Norge saman. \n\nI distrikta har prisane vore for høge og tilbodet for dårleg. \n\nI neste anbodsrunde vil regjeringa: \n\n- Styrke tilbodet.\n- Halvere prisane. \n\nDette er god politikk både for folk og næringsliv. 🍀🛩️

Klar for møte i Finanskomiteen.

Kampen for ein styrka matproduksjon i Noreg er viktig. Det skaper arbeidsplassar, bidreg til busetnad i heile landet, er bra for helse og miljø og ikkje minst er det ein viktig del av beredskapen vår. \n\nDå er føresetnadane ein legg til grunn for politikken særs viktig. Den førre regjeringa laga, etter vedtak i Stortinget, mange utgreiingar om mat og beredskap. Problemet var at dei la som føresetnad for utgreiingane at det kom til å gå bra. Stopp i handelen med mat, atomkrig, okkupasjon og lange periodar med tørke var så utenkeleg at ein ikkje tok omsyn til det. \n\nEin pandemi...

Skal vi drømme om fallende boligpriser? (Svaret står nederst i innlegget) \n\nJeg var i går i debatt mot MDG og deres finansbyråd i Oslo om boligpriser. \n\nHan var bekymret for at boligprisene i Oslo hadde steget i 2023. Jeg er veldig glad for at vi ikke har fått det boligprisfallet som var fryktet. \n\nBoligprisene er steget med 4,5 % i 2023. Det kan høres mye ut, men den sesongjusterte boligprisutviklingen er bare 0,3 % fra januar til februar. Boligprisene er i tillegg 0,3 % lavere enn for i fjor på denne tiden. Det er altså små endringer. \n\nArgumentet for å...

Debatten om tobakksbruk i samfunnet er både viktig og engasjerende. Jeg var med på Debatten på NRK i går kveld om temaet tobakkspolitikk. \n\nNorge har i lang tid hatt en restriktiv politikk. Det har gitt resultater. Det er få som røyker, særlig blant unge. Snusbruken har gått noe opp. Selv om snus ikke helsekost er de negative konsekvensene både på omgivelser og helse langt mindre enn ved røyking. \n\nVed politikkutformingen skal vi lytte til faglige innspill. Vi skal få forslag fra organisasjonene som jobber med dette. Så er det en politisk oppgave å definere hva som er den rette balansen...

Det er krevjande tider med mange vanskelege valg. Motiverande med målingar som peiker rett veg. \n\nEg trur fleire ser at tida med auka oljepengebruk år for år og nok penger til alt, av både gode og dårlege prosjekt og formål, er forbi. No er det tida for hardare prioriteringar og auka satsing på beredskap, trygghet og forsvar. \n\nSenterpartiet skal stå stødig på våre verdiar og våre prioriteringar framover. Og rundt om i kommunane er arbeidet i lokallaga med kommune- og fylkestingsvalet i full gang.

Senterpartiet i Rogaland er opptekne av å ha god kontakt med folk, bedrifter, organisasjonar, kommunar og ja rett og slett alle dei me representerer. \n\nMe hadde ein nyttig og kjekk runde til Dalane, Jæren, Ryfylke, Nord-Jæren og Haugalandet i januar/februar der me inviterte inn næringslivet til møte. \n\nSp har og vore opptekne av å få ein meir aktiv «Rogalandsbenk». Det vil seie oss 14 som representerer fylket. \n\nOg no skjer det: 14. april, på Forus, skal Rogalandsbenken arrangere sitt fyrste Rogalandsting. Her inviterer me dei som vil til å gje «klar melding inn.» \n\nBilete viser 1/7 av Rogalandsbenken 🍀🍀\n\nHer er...

🇺🇦🇳🇴\n\nKrigen er grusom. Russland må ikke vinne. Ukrainerne tar lidelsene og kampen for oss. Vi må stille opp for Ukraina og det gjør vi i en bred politisk allianse med 161 stortingsrepresentanter fra Frp til SV. \n\nRusslands krig er også rettet mot oss. Selvsagt på en helt annen måte enn mot Ukraina. Russland vil splitte oss. Skape uro og konflikt gjennom å forstyrre markeder, øke priser, spre propaganda og sette grupper opp mot hverandre. \n\nVi må fortsette å støtte Ukraina. Vi må fortsette å hjelpe folk på flukt. Vi må fortsette å begrense skadelige virkninger av krigen. Vi må fortsette...

Svaret er ikke kjernekraft. \n\nDet gjelder enten spørsmålet er hva som skal løse våre energiproblem på kort sikt eller lang sikt. \n\nKjernekraft har på kort tid slått seg inn i den norske debatten. Små kjernekraft er tingen blir det hevdet: Billig, effektivt og ufarlig. Ja nærmest som en litt avansert sukkerspinnmaskin. \n\nProblemet er bare at kjernekraft er dyrt, risikofylt og tar lang tid å få på plass. \n\nNorge var tidlig ute med kjernekraft og har hatt fire reaktorer i drift. Den første åpnet i 1951 og i 2018 var det slutt. Nå gjenstår bare opprydningen. Det vil anslagsvis ta 50...

I helga har det vore fylkesårsmøte i Rogaland Sp. Nesten 200 personar brukte laurdagen og sundagen til å diskutera politikk. Politikk som påverkar kvardagen til oss alle. Dei aller fleste på møtet har ikkje politikk som jobb. Dei brukar fritida si til å jobbe med politikk. \n\nDet er både givande og rett - me som er folkevalgte på Stortinget skal måtte møte og svare til dei som har gitt oss oppgåva med å representera partiet. \n\nDet er ikkje berre Senterpartiet i Rogaland som hadde sitt fylkesårsmøte i helga. Det hadde og H, KrF, SV og Frp. Truleg har meir enn...

Laster...
Laster...