Beta
Søket ga 881 treff.

Mandag delte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og DSB-direktør Elisabeth Aarsæther ut Samfunnssikkerhetsprisen for 2022 til NRK Supernytt. \n\nSupernytt-redaksjonen fikk prisen for å formidle nyheter i en urolig tid til barn og unge, og for blant annet å å bidra til å lære dem:\n\n🧐 kildekritikk\n📰 forståelsen for nyheter\n🌍 sette budskap i sammenheng\n\nRedaksjonen bidrar dermed til å styrke tilliten og samfunnssikkerheten.\n\nSamfunnssikkerhetsprisen deles ut hvert år av DSB til den eller de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden.\n\nÅrets jury besto av medlemmer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ,Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) og Statsforvalteren i Nordland.\n\nLes mer om...

Vi er i en utfordrende tid for mange, også for barn. Da er det viktig at de får nyheter og informasjon fortalt på en måte som gjør at de forstår og blir tatt på alvor.\n\nI dag overrakte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Samfunnssikkerhetsprisen for 2022 til NRK Supernytt sammen med DSBs direktør Elisabeth Aarsæther. \n\nNRK Supernytt får prisen for sin nyhetsformidling i en tid med både nasjonal og internasjonal uro. Redaksjonen bidrar til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe: Barn og unge.\n\n– Jeg er opptatt av at barnas stemmer høres i samfunnsdebatten, og NRK Supernytt gjør dette...

Justisdepartementet
2023-02-06 15:23:45

Justis- og beredskapsministeren delte i dag ut Samfunssikkerhetsprisen for 2022 til NRK Supernytt. Redaksjonen bidrar til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe – barn og unge. \n\nLes mer om prisen hos @DSB_no ➡️ https://t.co/6j9TJvqDvD\n\nGratulerer! https://t.co/NbruIZ1PLc

Både Sivilombudet og internasjonale aktører har kritisert bruken av isolasjon i norske fengsler. Isolasjon kan gi de innsatte helseskader, og mangel på menneskelig kontakt kan innebære brudd på menneskerettighetene.\n\nRegjeringen vil nå sikre at alle innsatte får tilstrekkelig menneskelig kontakt og har nå sendt et forslag som skal forebygge isolasjon og sikre innsatte fellesskap i norske fengsler på høring. \n\n– For oss er det viktig å huske på hva som er fengselet sitt samfunnsmål, vi skal rehabilitere slik at de som kommer ut i fra fengselet ikke begår ny kriminalitet. Fellesskap i fengsel bidrar positivt til den innsattes rehabilitering og er...

Har du et pass som går ut snart? Da kan det være lurt å bestille seg en passtime allerede i dag. Nå er det nemlig god kapasitet på passkontorene rundt om i landet. \n \n– Hvis alle skal ha pass samtidig i juni og juli så kan det bli veldig utfordrende. Derfor hjelper du mye til med beredskapen hvis du er tidlig ute. Finn gjerne en ledig time nå, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.\n\nPolitiet

I går åpnet den nye politiposten på Tøyen i Oslo. Den nye politiposten skal bidra til å skape tillit og trygghet i lokalmiljøet. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, John-Erik Vika, var med på åpningen.\n\n– Det er en gledens dag. Nærpoliti er et prioritert\nområde for oss. Det er viktig at politiet er til stede,\nsnakker med folk, jobber forebyggende og får\ninformasjon om det som skjer, sier Vika.\n\nI Hurdalsplattformen varslet regjeringen en styrking av det lokale politiet. Tidligere i år varslet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at regjeringen ville åpne ni nye polititjenestesteder i hele landet i 2023. Dette er det første...

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet er del av delegasjonen fra flere departementer som har besøkt den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.\n\nTroll er en viktig forskningsstasjon, og ikke bare for Norge. Forskningen ved Troll bidrar også til å øke verdens kunnskap og forståelse av de globale klimaendringene. Men de ekstreme forholdene i Antarktis gjør at dagens stasjon er i dårlig stand og nærmer seg slutten av sin levetid.\n\nRegjeringen vil nå skaffe seg et godt kunnskapsgrunnlag for å velge den beste løsningen for en oppdatering slik at arbeidet kan komme i gang så raskt som mulig.

Å kunne vite identiteten til dem som kommer til Norge er viktig, både for å sikre at rettighetene deres blir ivaretatt, og for å sikre nasjonal kontroll.\n\nDenne uken besøkte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl Nasjonalt ID-senter. Senteret er et faglig selvstendig ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter.\n\nHer fikk statsråden blant annet lære med om hvordan passene våre er laget og fikk demonstrert hvordan man kan undersøke at at pass og andre ID-dokumenter er ekte. \n\nTakk for et lærerikt besøk og for den gode jobben dere gjør!\n\nPolitiet

I dag minnes vi ofrene for holocaust. Et dystert kapittel i vår historie. \nEdith Notowicz (94) er den siste norske overlevende fra konsentrasjonsleiren Auschwitz. Hun syns det er forferdelig at antisemittisme fortsatt eksisterer, men ungdommen gir henne håp om en bedre fremtid.

Justisdepartementet
2023-01-27 10:32:10

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøker Finnmark 30. – 31. januar: https://t.co/qYuB63OFNn. Pressekontakt: Politisk rådgiver Torleik Svelle er med henne til Vardø, Vadsø og Tana.

Justisdepartementet
2023-01-26 18:46:23

Effektiv retur av personer uten lovlig opphold er viktig for regjeringen. Dette er sentralt for å bevare tilliten til asylinstituttet, slik at vi kan hjelpe de som trenger det, sier Mehl etter justis- og innenriksmøte i EU. https://t.co/bYeFQnGrcV https://t.co/O1RF6ieWQf

Justisdepartementet
2023-01-26 18:37:13

Effektiv retur av personer uten lovlig opphold er viktig for regjeringen. Norge er en pådriver for effektivt returarbeid i hele Schengen. Dette er sentralt for å bevare tilliten til asylinstituttet, slik at vi kan hjelpe de som trenger det, sier Mehl. https://t.co/NXB598wYHF https://t.co/LAAwkvJcTs

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP) har i dag deltatt i uformelt justis- og innenriksministermøte i Stockholm. 🇸🇪🇳🇴\n\nLes mer her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mehl-i-sverige-for-justis-og-innenriksmote-i-eu/id2960764/

Justisdepartementet
2023-01-26 11:50:48

🇳🇴 Minister Mehl in 🇸🇪for the informal meeting of Justice and Home Affairs Ministers today. #Migration, returns and the fight against organised crime on the agenda.\n\n@sweden2023eu https://t.co/hca4CRllTd

Justisdepartementet
2023-01-25 23:55:45

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har i dag hatt uformelt møte Sveriges minister for sivilt forsvar, Carl-Oskar Bohlin, for å utveksle erfaringer. https://t.co/IJPo8Q4gdU

Tirsdag 24. januar deltok justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på åpningen av det første samvirkestudiet ved Politihøgskolen. \n\n18 studenter fra de ulike nød- og beredskapsetatene skal gå det tverrfaglige studiet, som har som mål å gi økt kompetanse innen undervisning, trening og øvelse, og gjøre etatene bedre rustet til reelle situasjoner der de må samarbeide på tvers. \n\n– Dette er en stor dag for beredskaps-Norge og et viktig skritt videre i riktig retning for å sikre et godt samarbeid mellom nødetater og andre beredskapsorganisasjoner, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i sin tale til ferske studentene. \n\nBehovet for...

Justisdepartementet
2023-01-24 12:42:43

Fordrevne fra Ukraina får forlenget oppholdstillatelse i Norge: – Situasjonen i Ukraina er fortsatt svært krevende, og regjeringen vil gi personer med midlertidig kollektiv beskyttelse en forutsigbarhet knyttet til videre trygt opphold i Norge, sier Mehl. https://t.co/AF3lbFumI8 https://t.co/JxSmDE61SG

Det har vore stort engasjement og debatt rundt framlegga i straffelovrådets forslag til endringar i straffelovens kapittel om seksuallovbrot. Rådet foreslår mellom anna å styrke vernet mot seksuell utnytting av born under 18 år i ein særleg sårbar situasjon og ei ny føresegn (bestemmelse) om seksuell omgang utan samtykke.\n\n – Regjeringa vil legge fram forslag til ei samtykkelov, fordi seksuell omgang skal alltid vere frivillig. Å endre straffelovas føresegner om seksuallovbrot må gjerast etter eit grundig lovarbeid. No vil vi sende forslaga frå Straffelovrådet på høyring, før vi tek stilling til korleis ei ny føresegn skal sjå ut, seier justis-...

Det lokale brann- og redningsvesenet er avgjørende for å sørge for tryggheten vår når ulykken først er ute – og da er det ingen tid å miste.\n\nHvordan det oppleves for dem som jobber i brannvesenet fikk justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) erfare, da hun ble utfordret til duell under et besøk til Tromsø brann og redning denne uka. \n\nKan statsråden ta på seg en redningsdrakt raskere enn en brannkonstabel? \n\nRegjeringen vil skape trygget i hele landet og ønsker å styrke det lokale beredskapsarbeidet. Derfor er det satt i gang en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet for å...

Takk for et verdifullt og lærerikt besøk! \n\nJustisminister Emilie Enger Mehl var i dag på offisielt besøk hos Borgarting lagmannsrett. Her ble statsråden tatt godt imot av førstelagmann Marianne Vollan.\n\nFørstelagmannen innledet møtet med å gi en overordnet orientering om domstolen og status for saksavviklingen. \n\nVidere på møteagendaen stod arbeidet med mekling av sivile saker. For å sikre reell tilgang til domstolene har regjeringen tatt grep for å redusere den økonomiske risikoen, ved at retten i større grad skal forsøke å løse saken ved rettsmekling. Lagmannsretten delte også sine erfaringer med 2-5-ordningen i straffesaker.\n\nTil slutt var det satt av tid til...

Laster...
Laster...