Beta
Søket ga 1100 treff.

I 2020 kasta me mat tilsvarende 84,7 kg for kvar og ein av oss. \n\nDet har me planar om å gjera noko med. Difor er det no sett i gang eit arbeid med ein matkastelov. \n\nSå er det å ikkje kaste mat den enklaste måten å spare pengar på matbudsjettet. Det er berre å starte med det i dag 🙂

Har i dag vore i møte på stortinget saman med statsministeren og finansministeren. Her vart det presenterte eit forslag om ein Ukraina-pakke på 15 milliardar kroner årleg i 5 år. Det var stort sett godlyd frå dei andre partia på stortinget til dette. \n\nEg meiner det både i solidaritet med Ukraina og Europa, men og av eigeninteresse for Norge, er særs viktig å fylgje opp regjeringa sin Ukraina-plan. \n\nRussland har gått til angrep på eit fritt og demokratisk land. Då kan me ikkje sjå ein anna veg eller «forstå» Russland. \n\nUkraina må få vår fulle støtte - på same måte...

Vi lovet å styrke beredskapen.

Ein veldig klok ting å gjera. Det er ikkje eit mål å ha eit strammere budsjett enn det ein la til grunn då budsjettet vart vedteke. \n\nDette er bra for mellom anna politi, fengsel, høgskular og andre som får pengar over statsbudsjettet. I tillegg til dei som tek i mot ulike utbetalingar over budsjettet.

Statsministerens redegjørelse om Ukraina i Stortinget minner om alvoret og faren i situasjonen. \n\nVi skal stå opp for Ukraina og bidra både humanitært, militært og ved å ta i mot flyktninger fra Ukraina. Det er en stor styrke at hele 161 stortingsrepresentanter står bak regjeringens linje i kampen for Ukraina. 🇺🇦\n\nFredsgevinsten vi har nytt godt av siden murens fall og frem til i dag erstattes nå av en beredskapskostnad. Senterpartiet har i lang tid jobbet for bedre beredskap - nå har vi i regjering mulighet til å gjøre det og vi gjør det.

Dei 3 daglegvarekjedane hadde gjennom media varsla ei markant prisauke frå 1. februar. Det er mykje ugreitt i det som skjedde før 1. februar - og som det i alle fall lukter prissamarbeid. \n\nBra at Kiwi/Norgesgruppen hoppa av - og ikkje støtta opp om planen om å auke prisane. Det får Coop og Rema til å framstå som både griske og tafatte. \n\nDette viser kor rett det er av regjeringa å ha eit kritisk blikk og setje i verk tiltak mot kjedane. Me har gjort litt - det må gjerast mykje meir.

Har i dag blitt valgt til fungerande leiar av finanskomiteen på Stortinget frå no og til mai. \n\nGlad for muligheten. Eg kjem til å jobbe for god stemning, bra samarbeid og effektivitet på tvers av partier, enigheter og uenigheter i komiteen. \n\nDen faste komiteleiaren Eigil Knutsen (Ap) har foreldrepermisjon i denne perioden.

Partilederen på besøk hos Heimevernet (HV08) i Vatneleiren. \n\nAv årets styrking av Heimevernet med 500 soldater går heile 200 til HV08. \n\nViktig satsing som Rogaland Senterparti har kjempet for.

Saken om pelsdyrerstatningen er en trist sak. Hovedskurken i fortellingen er på alle måter Høyre. Det var de som sammen med Frp som ga Venstre forbudet mot pelsdyrhold. Og det var Høyre som sammen med KrF og V i 1370 dager kjempet mot en skikkelig erstatning. \n\nNå er takseringen av anlegg i full gang. Det er utbetalt erstatning og forskudd på erstatning. Erstatningene vil bli rundt 10 ganger så høye som det tidligere landbruksminister Bård Hoksrud (!) i Frp opprinnelig foreslo. \n\nSå har det dessverre vært noen utfordringer med den praktiske gjennomføringen også for vår del - og blant annet...

Det er flere store byer som har ønsket å innføre nullutslippssoner. Det vil si at deler av byen er forbeholdt kjøretøy som har nullutslipp. Kommunene har bedt regjeringen om lov til å gjennomføre dette. Regjeringen har sagt nei. Venstre og MdG raser.\n\nDet er rett og slett ikke ok å innføre forbud mot å ferdes i byene for de om har feil drivstoff på bilen. Byene har funksjoner også for folk som bor utenfor. \n\nEt annet forhold er at tiltaket er gammeldags. Den lokale luftkvaliteten påvirkes i liten grad av forslaget - og klimamessig er det også usikkert om det har...

På konferansen Energihovedstaden i Stavanger. \n\nPaal Eikeseth fra Aker Solutions snakker om betydningen oljeskattepakken har for selskapet, folkene og den grønne omleggingen av industri og samfunn. \n\nEg er stolt av at Sp stod i front for å få på plass oljeskattepakken da situasjonen var mørk for næring og leverandører - og at vi har greidd å sikre pakken til tross for press for å vrake den på og utenfor Stortinget. \n\nMålet med politikken er å sikre verdiskaping, velferd, jobber og omstilling mot en grønnere fremtid.

Det har vært et problem at bedrifter som har vært i økonomiske vanskeligheter har fått krav om tilbakebetaling av verdien av redusert arbeidsgiveravgift. Dette kravet har kommet fordi EU regner støtte til bedrifter i økonomiske vanskeligheter som ulovlig statsstøtte. \n\nRegjeringen og finansministeren har over tid jobbet opp mot EU-systemet for å sikre at levedyktige bedrifter skal slippe å tilbakebetale verdien av redusert arbeidsgiveravgift. \n\nEtter et nytt møte i Brussel mellom finansministeren og ESA kom i dag meldingen som vil gjøre at mange av distriktsbedriftene slipper å tilbakebetale verdien av den reduserte arbeidsgiveravgiften. \n\nDet nytter å stå på! Gratulera både til...

Hører debatt mellom Senterpartiet og Frp om norsk matproduksjon og beredskap. \n\nDet er helt uforståelig at Frp vil øke importen i en situasjon der det eneste svaret burde være: Økt beredskap og selvforsyning. \n\nSenterpartiet vil ha økt selvforsyning og et landbruk i hele landet. Da er importvernet viktig og særlig for bøndene som har størst produksjon.

I morgen - tysdag - blir det nye åpne møter med næringslivet for oss to fra Senterpartiet på Rogalandsbenken. \n\nBryne/Høghuset 09.00 \nStavanger-Sølvberget 12.30\n\nMøtene varer maksimalt 1,5 time. \n\nTa kontakt om du vil vera med !

Næringslivet var i ei spørjeundersøking kritiske til Rogalandsbenken. \n\nDå tenkte me i Senterpartiet at me får snu oss rundt - og raskt få til ein ny og god næringslivsdrøs. Så me inviterer til fem opne møter - der folk i næringslivet kan koma og ta opp ting med oss to frå Senterpartiet som sit på Rogalandsbenken. \n\nMe vil gjerna høyra frå dykk - anten det er for å fortelja om kva politikk me bør jobba for eller om det er for å fortelja korleis det går i di bedrift eller di næring. \n\nHåper å sjå deg - møta varer maksimalt...

Politisk avstand og diskusjoner er eg godt vant med. Kva skal me prioritere ? Kven skal betale ? Kva regler skal gjelde? Normal politisk diskusjon som det er mogleg å forhalde seg. \n\nDen siste tida har deler av den politiske debatten endra karakter. Normale politiske debatter har blitt overskygga av uenighet om heilt grunnleggende spørsmål som handler om lands eksistens, sjølvråderett, rett til frihet og kamp for menneskerettane. \n\nEg såg i starten av stortingsperioden eit Rødt som var eit friskt pust i politikken. Det er no ingenting ved Rødt som er verken friskt eller spennende. Det er berre mørkt. Det...

På vei til jobb i dag traff jeg på «Framtiden i våre hender.» De markerte mot matkasting. \n\nAlle er enige om at vi må redusere matkastingen. Senterpartiet vil ha på plass en matkastelov. \n\nSpørsmålet er hva må til for at vi skal oppnå resultater?

Har hatt ein dag som eg gjerne vil ha fleire av - nemleg god tid til møter og besøk i eige fylke. \n\nEg har vore hos Aqua Group og diskutert grunnrenteskatt, vilkår for oppdrett og leverandørindustri. \n\nHos Norwegian Aviation & Defense Group og snakka om blant anna helikopter og droner. \n\nHos Tine Sola og snakket om melk og rammevilkår for melk. \n\nGode samtaler og diskusjoner hos alle de tre bedriftene.

Sjølv i tronge tider er det naudsynt å bygge landet. Difor har me og for 2023 prioritert betydeleg med pengar til samferdsel. \n\nFor å ta eit døme: I det siste budsjettet tidlegare statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) la fram så meinte han det i 2018 burde brukast 67,5 milliardar kroner på samferdsel. \n\nI budsjettet for 2023 la vår regjering opp til å bruke 82,8 milliardar kroner på samferdsel. \n\nMen: Same kor mykje pengar me løyver så skal me og sikre at dei vert nytta fornuftig. Ta grep om kostnadar kjem ut av kontroll og unngå å bygge dyre prosjekt som ikkje...

Det er ikkje så mykje som kan måle seg med kjensla av å tabbe seg ut litt. Av og til er det så uskyldig at det vert ei litt god historie. \n\nEg har i går og i dag vore ansvarleg for å leia ei todagers samling for Senterpartiet sine folk på stortinget og i regjering. Det inneber mellom anna ansvaret med å takke føredragshalderane. \n\nFyrste eksterne føredragshalder var kommentator i Klassekampen Bjørgulv Braanen. Innlegget var både reflektert og godt. \n\nDå han var ferdig var det tid for takking. Han skulle få gåve. Gåva var jubileumsboka «Nær folk gjennom 100 år.»...

Laster...
Laster...