Beta
Søket ga 508 treff.

Mariafeltet skal utvides! Endret plan for utbygging og drift for fase 2, liggende på Haltenbanken i Norskehavet, ble i dag levert fra operatøren Wintershall Dea, med rettighetshavere Petoro og Sval Energi, til olje- og energiminister Terje Aasland.\n\n— Jeg er glad for å se at selskapenes arbeid med å øke produksjonen fra Mariafeltet nå konkretiserer seg i en endret plan for utbygging og drift. Videreutviklingen av Mariafeltet bidrar til økning i ressurser og å utnytte etablert infrastruktur som er viktig for petroleumsindustrien i Midt-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.\n\nMaria Fase 2 vil øke feltets reserver med 22 millioner fat oljeekvivalenter....

— Utsira imponerer meg! Det er fint å se et lokalsamfunn som er på full fart inn i fremtiden og som både ser og vil utnytte de store mulighetene det norske havvindeventyret bringer med seg. \nTil tross for å være Norges minste kommune, har Utsira store ambisjoner. De er et godt og spennende eksempel på et samfunn som vil ha grønn vekst og industrielle muligheter, sier olje- og energiminister Terje Aasland.\n\nRegjeringen har en storstilt satsing på #havvind. Ambisjonen er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag. Vi vil...

I dag har olje- og energiminister Terje Aasland hatt gleden av å åpne nye Dalsfos kraftverk, hjemme i #Telemark!\n\n- Dette er det jeg kaller en drømmedag, sier olje- og energiministeren. \n\nSkagerak Energi har investert 140 millioner i en helt ny kraftstasjon, som offisielt ble åpnet i dag. Nye Dalsfos vil produsere strøm tilvarende forbruket til 1900 husstander årlig, og gir nye arbeidsplasser, ny industri og kutter klimautslipp.

Olje- og energidepartementet utlyser et område i Nordsjøen for søknader knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Søknadsfristen er satt til 3. januar 2023 klokken 12:00.

EU og Norge har felles ambisjoner på fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) som en av løsningene for å nå klimamålene. \n\nTorsdag 27. oktober fikk Norge besøk av EUs energikommissær, Kadri Simson, og dagen ble startet med møte hos statsminister Jonas Gahr Støre og deltagelse på den årlige konferansen #CCUSForum. \n\nDet var en stor glede for olje- og energiminister Terje Aasland å vise EU-kommissæren Langskip-prosjektet og få en orientering av Norcem og Hafslund Oslo Celsio om CO2-fangstprosjektene hos sistnevnte på Klemetsrud. \n\n📷= OED & Marius Gulliksrud

Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge, som samtidig kan bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller. Konsekvensutredningen i forbindelse med åpningsprosessen sendes nå på høring med frist 27. januar⬇️

Norge er nå en viktig energileverandør til Europa, men for at vi skal kunne sikre kraftforsyningen og nå klimamålene, kan vi ikke være en øy for oss selv. Vi må finne løsningene på tvers av landegrenser. \n\nNorge er et foregangsland på fangst og lagring av karbon (CCS), og dette vekker stor internasjonal interesse. \n\nTorsdag 27. oktober kommer EUs energikommisær, Kadri Simson, til Norge og deltar blant annet på CCUS-konferansen. Der møtes industri, akademia og andre interessenter møtes for å diskutere løsninger og europeisk samarbeid for CCS. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2936152/

Gratulerer til Sogn og Fjordane Energi med Lutelandet vindkraftverk!💨 Det nye kraftverket i Fjaler kommune vart formelt opna av olje- og energiminister Terje Aasland denne veka, og statsråden var også oppe på toppen av ein av dei ni vindturbinane. Vindkraftverket vil produsere straum til 9000 husstandar i året og gir mogleigheiter for nye industriarbeidsplassar i Vestland fylkeskommune ⚡️\n\nRegjeringa ønskjer raskare utbygging av prosjekt innan fornybar energi, og har i statsbudsjettet for 2023 foreslått å auke løyvingane til energistyresmaktene med 165 millionar kroner. Satsinga skal blant anna bidra til meir effektiv konsesjonsbehandling, slik at prosjekt kan realiserast raskare: https://www.regjeringen.no/id2932290/

Norge er vertskap for EUs årlige CCUS-konferanse «CCUS Forum» som finner sted i Oslo 27. – 28. oktober! Konferansen vil samle en rekke representanter for å diskutere problemstillinger knyttet til karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) mot 2050.\n\nEUs kommissær for energi Kadri Simson kommer til Oslo for å åpne konferansen sammen med olje- og energiminister Terje Aasland 🇪🇺🇳🇴\n\nMer om program og påmelding⬇️

Energi- og petroleumspolitikken skal bidra til arbeidsplasser, økt eksport fra norsk industri, kutt i utslipp og trygging av husholdningers økonomi med en fortsatt raus strømstøtte ut 2023⚡️\n\n📃Les alle pressemeldingene til Olje- og energidepartementet for #statsbudsjettet her: \nhttps://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2023/statsbudsjettet-2023-dokumenter-og-pressemeldinger/id2928119/?expand=oed

Olje- og energiminister Terje Aasland møtte i dag de ansatte i Gassco på Karmøy, og besøkte prosessanlegget på Kårstø, der Heimevernet nå er utplassert.\n\nGassco jobber med sikker transport av naturgass fra norsk sokkel, og statsråden fikk i dag en grundig orientering om hvordan sikkerheten blir ivaretatt.\n\n— Dere gjør en fantastisk viktig jobb. Dere drifter et infrastruktursystem som er viktig for energisikkerheten i Europa, og jeg setter stor pris på den dedikerte jobben dere gjør 👏

Regjeringen har i dag lagt frem #statsbudsjettet for 2023. Et av forslagene er å forlenge strømstøtten til husholdninger og borettslag ut 2023 ⚡️

Frå 1. november innførast nye og strengare reglar for marknadsføring av straumavtalar, samt nye krav til opplysningar som forbrukarane skal få på straumfakturaen. Endringane skal gjere det enklare for forbrukarane å orientere seg i straummarknaden🔌

Olje- og energidepartementet har i dag foreslått for Stortinget at kompensasjonsnivået i strømstøtteordningen til husholdninger økes fra 80 prosent til 90 prosent for også september ⚡️

Regjeringen har besluttet å iverksette tiltak for å skjerpe beredskapen knyttet til infrastruktur, landanlegg og installasjoner på norsk sokkel.

Energikrisen i Europa viser at det haster med å bygge ut mer fornybar energi. Vindkraft bidrar til mer kraft og lavere strømpriser til folk og industri, og er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å etablere nye industrier i det grønne skiftet. ⚡️\n\nRegjeringen har nå åpnet opp for å konsesjonsbehandle nye vindkraftprosjekter. Da er det helt avgjørende å spille på lag med kommunene for å finne områder som egner seg. Regjeringen ønsker at lokalsamfunnene som stiller naturområdene sine til disposisjon, skal få en del av verdiskapingen. \n\nStokkfjellet vindpark i Selbu kommune i Trøndelag er et godt eksempel på...

Olje- og energiminister Terje Aasland redegjorde i dag for Stortinget om energisituasjonen, de ekstremt høye strømprisene og regjeringens tiltak for å motvirke de negative konsekvensene dette medfører både på kort, mellomlang og lang sikt⚡️ \n\n— Vi skal komme ut av denne situasjon med et kraftsystem som produserer mer fornybar kraft, og er bedre rustet til å håndtere framtidas utfordringer. Derfor vil vi i neste års statsbudsjett prioritere de tiltakene som får oss ut av krisen, og som bidrar til rettferdig fordeling av de byrdene krisen medfører, sa statsråden.\n\n📃Les innlegget her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innlegg-om-den-ekstraordinare-kraftsituasjonen-i-stortinget/id2927904/\n\n📸 Peder Mydske / Stortinget

Tar grep for raskare utbygging av kraftnettet\n\n- Vi ser at det er fleire tiltak som kan og bør gjennomførast for å få til raskare nettutbygging. Til dømes å gå litt lenger i å skilje ut mindre og enklare saker for å behandle dei i eit eige hurtigløp. Dette ber vi no NVE om å vurdere, seier olje- og energiminister Terje Aasland.\n\nOlje- og energidepartementet i gang med første fase i oppfølginga av Strømnettutvalgets rapport om utvikling av straumnettet. Blant tiltaka som departementet ber direktoratet vurdere, er ein videreutvikling av «fast track»-ordninga for konsesjonsbehandling av små eller enkle saker.

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 26 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2022.

Havvind gir nye industrielle muligheter for leverandørindustrien, og er et av innsatsområdene regjeringen vil satse på i veikartet for #grøntindustriløft. Mange bedrifter i Norge har verdifull offshorekompetanse som blir nyttig i å skape nye, grønne arbeidsplasser. \n\nAibel AS har i mange år levert til olje- og gassbransjen, og nå er mer enn halvparten av oppdragene innen fornybar energi⚡️ \n\nTerje Aasland besøkte nylig Aibel sitt verft i Haugesund hvor de bygger omformeplattform til den planlagte havvindparken Doggerbank i Nordsjøen som skal produsere elektrisitet til 6 millioner husstander i Storbritannia ⚡️

Laster...
Laster...