Beta
Søket ga 934 treff.

- Gratulerer Sykehuset Telemark med nytt BUP-hus i Skien! \n\nHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpnet BUP Grenland som har samlet BUP Grenland Sør, BUP Grenland Nord og BUP Familiebehandling i ett felles bygg. \n\n- Her samler dere fagfolk fra tre seksjoner i ett hus. Det er et smart grep for å møte fremtidens utfordringer🌸\n\n❤ Psykisk helse er viktig for oss alle, og en prioritet for den her regjeringen! Det samme er dere som jobber med det viktige fagfeltet, sa Kjerkol. \n\n📷 Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)

- Det var fantastisk å delta i Holmenkollstafetten under selve 100 års-jubileet! Dette er folkehelse, idrettsglede, frivillighet og folkefest på sitt beste 🏃‍♂️🏃‍♀️. Vi må gjøre det enklere for alle å være fysisk aktive. Takk til arrangøren Tjalve IF som gjør dette mulig! Jeg heier på alle som er aktive i hverdagen – enten det er å gå eller sykle til jobb, ta trappene i stedet for heisen eller å delta i et løp☀️\n \nHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok på Holmenkollstafetten i Oslo sammen med kollegaer i Helse- og omsorgsdepartementet. Første gang stafetten ble gjennomført var 2. juni 1923....

- Sykepleierne gjør en viktig jobb for pasienter, brukere og pårørende. Fagfolkene sin innsats er selve grunnlaget for å ha gode helse- og omsorgstjenester over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. \n \n- Takk for jobben dere gjør hver eneste dag ❤\n\n📷 Mostphotos

🏥 Meir pengar til sjukehusa, tilrettelegging for om lag 1000 nye omsorgsplassar og styrking av lågterskeltiltak innan psykisk helse- og rusarbeid. \n\nDet er nokre av forslaga regjeringa har på helsefeltet i revidert nasjonalbudsjett. \n\n- Prisveksten i 2023 har vore større enn det som låg til grunn i det budsjettet Stortinget vedtok, så auka bevillingar til sjukehusa er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og sikre nødvendige investeringar, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. \n\nLes meir i pressemeldingane frå Helse- og omsorgsdepartementet i samband med revidert nasjonalbudsjett: \n\n➡ Sjukehusa får auka rammer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sjukehusa-far-auka-rammer/id2975963/ \n\n➡ Fleire heildøgns omsorgsplassar: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fleire-heildogns-omsorgsplassar/id2975964/\n\n➡ Styrker lågterskeltiltak...

- Det var ekstra sterkt å hilse på Ivar Kristoffersen i Bergen, gjenlevende fra Milorg-basen Bjørn West som var avgjørende for vår frigjøringskamp her hjemme. \n \nHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok på markeringer av minnesmerker i Bergensområdet på frigjørings- og veterandagen 8. mai. Ved minnesmerket over Fredrik Kayser på Storetveit møtte hun gjenlevende Ivar Kristoffersen som deltok i flere aksjoner under 2. verdenskrig.\n\n- Takk for innsatsen til alle som forsvarer vår frihet, vårt demokrati og vårt fellesskap, sier Kjerkol.

Frå 1. mai fekk fastlegane meir pengar for pasientar som treng ekstra oppfølging. \n\nKva betyr det for pasientane?

💻🧒Regjeringa vil vite meir om konsekvensane av barn sin bruk av skjerm. \n \nEit utval skal samle den kunnskapen som allereie finst om dette, og føreslå tiltak knytt til barn og unge sin skjermbruk, søvn, psykisk helse og læringsutfordringar.\n \n- Vi har sett ei auke i sjølvrapporterte psykiske plager blant barn og unge, og særleg blant jenter. Folkehelseinstituttet har løfta frem at sosiale medium og skjermbruk kan vere ein viktig grunn. Derfor er eg glad for at vi no skal få meir kunnskap om dette, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\nLes mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-vite-mer-om-konsekvensene-av-barns-skjermbruk/id2972425/\n\n📷Mostphotos

– Det er fantastisk å se hvordan de eldre setter pris på besøk av barna i Ladesletta barnehage, dette må vi ha mer av. 👵👶👴\n\nDet sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter å ha besøkt Ladesletta helse - og velferdssenter. Senteret ligger i samme bygg som Ladesletta Barnehage, og barna er jevnlig innom på besøk. Velferdssenteret og barnehagen markerer høytider sammen og deltar jevnlig på felles arrangementer. 🎉🇳🇴\n\n– Vi har sett en positiv utvikling i eldreomsorgen, der eldre nå i større grad får tilbud om sang, moro og aktiviteter som gir nye impulser. Det er utrolig fint å se hvor...

👩🏽‍⚕️Utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid, og stadig flere står uten fastlege.\n\nDerfor satte regjeringen i august 2022 ned et ekspertutvalg som skulle komme med forslag til forbedringer fra 2024 og framover. I dag fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol overrakt rapporten fra utvalget.\n\n– I vår felles helsetjeneste er allmennlegetjenesten grunnmuren. Vi har derfor en historisk satsing på fastlegeordningen i statsbudsjettet, slik at innbyggerne får en fastlege å gå til. Samtidig må vi tenke nytt og finne løsninger for en god og bærekraftig allmennlegetjeneste på sikt. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått forslag til hvordan vi...

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottar utvalgets rapport tirsdag 18. april kl. 10.\n\nEkspertutvalget har fått i oppdrag å utrede konkrete forslag til tiltak for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig.

– Frivillige organisasjoner og deres medarbeidere gjør en utrolig jobb, og arbeidet deres er et viktig supplement til vår felles, offentlige helsetjeneste. \n \n– Jeg og resten av regjeringen setter utrolig stor pris den innsatsen dere legger ned, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Sist uke la regjeringen fram Folkehelsemeldingen, en plan for hvordan de skal jobbe med folkehelse fremover. Den har som mål å utjevne sosiale forskjeller mellom folk. \n \nDe sier blant annet at de skal se på hvordan man kan styrke fritidsklubber og andre arenaer der ungdommer møtes på fritiden, uavhengig av foreldrenes økonomi. \n\nLes mer om folkehelsemeldingen her: https://www.regjeringen.no/id2968850/

Tobakksbruk og usunt kosthald er blant dei viktigaste årsakene til sjukdom og tidleg død, og er ein viktig årsak til sosiale helseforskjellar i Noreg. \n\nI dag har regjeringa lagt fram folkehelsemeldinga. Dette er regjeringa sin plan for korleis dei skal arbeide med folkehelse framover. Der står dei blant anna at: \n\n➡ Regjeringa har ein visjon om ein tobakksfri generasjon, og ønsker å legge til rette for at barn født 2010 og seinare blir gitt høve til dette. \n\n➡ Regjeringa vil innføre forbod mot nettsal av tobakksvarer og e-sigarettar for å hindre sal til mindreårige og få betre kontroll på kva...

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol legg fram regjeringa si folkehelsemelding i lokala til Raudekrossen i Hausmanns gate 7 i Oslo.

Hva slags helse vi har gjennom livet, er avhengig av mange ting. \n\nDet har noe å si hvor vi vokser opp, hvilken utdannelse vi tar, hvilken inntekt foreldrene våre og vi selv har: \n\n➡ De rikeste 40-åringene kan regne med å leve opptil 14 år lenger enn de fattigste\n\n➡ Ungdommer som har foreldre med lav inntekt, sliter oftere psykisk\n\n➡ Røyking er fem ganger vanligere blant dem som har kort utdannelse enn dem med høy utdannelse\n\n– Det er bekymringsfullt når bakgrunnen din har betydning for hvor god helsen din er, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. \n\n📅 31. mars legger regjeringen...

– Målet er at vi skal kunne levere enda betre spesialisthelsetenester til innbyggarane våre. \n\nHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har mottatt Sjukehusutvalet si utreiing. \n\n🏥 Dei har også kome med forslag til tiltak og endringar i styringa av sjukehusa som kan bidra til effektiv bruk av ressursar og spesialisthelsetenester av god kvalitet. \n\n– Vi har fått ei grundig og god utreiing frå Sjukehusutvalet. Eg er glad for at utvalet er samstemte om ei rekke forslag som kan bidra til å styrke vår felles helseteneste ved å gjere styringa i helseføretaksmodellen betre, seier Ingvild Kjerkol. \n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehusutvalget-overleverte-sin-utredning/id2968313/

På måndag får helse- og omsorgsministeren ei utgreiing om korleis sjukehusa og helseføretaka blir styrte og organiserte.\n\nSjukehusutvalet har sett på styring, finansiering, samhandling og leiing.

Hver uke inviterer Den Norske Turistforening (DNT)i Bodø eldre til «torsdagskaffe». Dette skal være en møteplass som det er enkelt å besøke, og som legger til rette for sosialt samvær. \n\n– Ukentlige sosiale møtesteder som dette skaper et felleskap og er en fin måte å møte andre mennesker på. Her kan man dele erfaringer og skape varige vennskap, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol\n\n– Vi vil legge til rette for at alle skal kunne leve lange og gode liv. Da må vi også ta grep for at færre skal oppleve ensomhet. Det syns jeg DNT gjør på en god måte...

Pasienter med store behov skal få bedre oppfølging av fastlegen sin. \n\n🩺 I dag får fastlegene et fast tilskudd for hver pasient som de har på listen sin uavhengig av pasientens helsebehov. Nå innføres det en ny måte å beregne tilskuddet på. \n \nFor eksempel så skal legene få mer penger for pasienter med en helsetilstand som krever mer. \n\nHelse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier de gjør dette vi for at pasienter med stort behov skal få bedre oppfølging. Endringene gjør at leger med pasienter med store behov kan velge å ha færre pasienter på listen sin, sånn at de...

Laster...
Laster...