Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
1. oktober hvert år markeres den internasjonale eldredagen for å rette søkelyset mot eldres rett på god helse og livskvalitet.\n\nHøyre mener at den internasjonale eldredagen er viktig for å sette et mer aldersvennlig samfunn på dagsorden. For Høyre handler det å skape et aldersvennlig samfunn om hva vi som samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke ressursene sine i møte med alderdommens utfordringer og muligheter. Høyre mener at ingen eldre skal oppleve å ikke få bidra.\n\nFremtidens eldre har høyere utdanning, er friskere og mange ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet lenger. Vi må legge bedre til rette for at hver enkelt kan bruke ressursene sine. Eldre må få mulighet til å bidra i samfunnet og stå lenger i jobb. Vi må forebygge og redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet, og vi må sørge for at manglende kompetanse ikke er årsak til aldersdiskriminering. \n\nI årene fremover må vi mobilisere mer av den arbeidskraften som er tilgjengelig. Det er også god helse for alle dem som kan være i arbeid. En mer aktiv og offensiv arbeidsgiverpolitikk kan bidra til at avgangsalderen øker, og at man beholder kompetente og erfarne medarbeidere som er vanskelig å erstatte.\n\nHøyre vil at eldre skal kunne spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre. I tillegg skal man ha muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig, og få den hjelpen man trenger der. For å få til det, må eldre få flere og bedre verktøy for hvordan de kan planlegge sin fremtidige bosituasjon, ha forebyggende hjemmebesøk i kommunene hvor man vurderer fremtidig bosituasjon, ha et mangfold av boligløsninger og ta i bruk mer velferdsteknologi. \n\nEldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. En viktig forutsetning for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er en god hjemmetjeneste med flere faglærte. Høyre ønsker fritt brukervalg i kommunene, slik at flere kan velge mellom kommunale og private/ideelle tjenester for å få det tilbudet som dem best.\n\nHøyre mener flere må inkluderes i det digitale fellesskapet. Bussbilletter kjøpes i apper, filmer leies på nett, og kontakt med familie og venner blir stadig mer digitalisert. For å forebygge og redusere digitalt utenforskap, trenger eldre tilgang til opplæring og støtte til å mestre digitale verktøy. \n\nSelv om de fleste av oss ønsker å leve mest og lengst mulig selvhjulpent, er det de færreste av oss som klarer oss uten hjelp på veien. Det er viktig å få hjelp når man trenger det, og at helsehjelpen er god. Høyre er opptatt av at sykehjemmene ikke bare skal være et oppholdssted for behandling og pleie av eldre, men at det skal være et sted for å leve et godt liv med aktivitet og fellesskap. Vi må bygge flere sykehjemsplasser i kommunene i takt med at det blir flere eldre, og eldre som har sammensatte behov. \n\nDet er viktig at eldre ikke opplever å bli kasteballer i systemet når de trenger helsehjelp. Sammenheng i tjenestetilbudene gir trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløpet og i overgangen mellom hjem, sykehus og sykehjem.\n\nGod mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Derfor vil Høyre sikre eldre mer valgfrihet i mat- og måltider og styrke det systematiske ernæringsarbeidet.\n\nDe fleste mennesker liker å være sosiale og har behov for å være aktive og sammen med andre. God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for å leve et godt liv. Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mer meningsfullt for mange. Vi forebygger også en rekke helseutfordringer, både fysiske og psykiske. \n\nHøyre vil ha mer kunnskap om hvordan de som bruker helse- og omsorgstjenestene opplever dem, og ha åpenhet om resultatene. Vi mener medvirkning og involvering av eldre og pårørende bidrar til å øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Folk må få bestemme mer, og ikke mindre over sin egen hverdag.\n\nAlle eldre fortjener gode hverdager.

Postet:
2023-10-01 17:48:26

Delt innhold:
1. oktober hvert år markeres den internasjonale eldredagen for å rette søkelyset mot eldres rett på god helse og livskvalitet.\n\nHøyre mener at den internasjonale eldredagen er viktig for å sette et mer aldersvennlig samfunn på dagsorden. For Høyre handler det å skape et aldersvennlig samfunn om hva vi som samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke ressursene sine i møte med alderdommens utfordringer og muligheter. Høyre mener at ingen eldre skal oppleve å ikke få bidra.\n\nFremtidens eldre har høyere utdanning, er friskere og mange ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet lenger. Vi må legge bedre til rette for at hver enkelt kan bruke ressursene sine. Eldre må få mulighet til å bidra i samfunnet og stå lenger i jobb. Vi må forebygge og redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet, og vi må sørge for at manglende kompetanse ikke er årsak til aldersdiskriminering. \n\nI årene fremover må vi mobilisere mer av den arbeidskraften som er tilgjengelig. Det er også god helse for alle dem som kan være i arbeid. En mer aktiv og offensiv arbeidsgiverpolitikk kan bidra til at avgangsalderen øker, og at man beholder kompetente og erfarne medarbeidere som er vanskelig å erstatte.\n\nHøyre vil at eldre skal kunne spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre. I tillegg skal man ha muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig, og få den hjelpen man trenger der. For å få til det, må eldre få flere og bedre verktøy for hvordan de kan planlegge sin fremtidige bosituasjon, ha forebyggende hjemmebesøk i kommunene hvor man vurderer fremtidig bosituasjon, ha et mangfold av boligløsninger og ta i bruk mer velferdsteknologi. \n\nEldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. En viktig forutsetning for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, er en god hjemmetjeneste med flere faglærte. Høyre ønsker fritt brukervalg i kommunene, slik at flere kan velge mellom kommunale og private/ideelle tjenester for å få det tilbudet som dem best.\n\nHøyre mener flere må inkluderes i det digitale fellesskapet. Bussbilletter kjøpes i apper, filmer leies på nett, og kontakt med familie og venner blir stadig mer digitalisert. For å forebygge og redusere digitalt utenforskap, trenger eldre tilgang til opplæring og støtte til å mestre digitale verktøy. \n\nSelv om de fleste av oss ønsker å leve mest og lengst mulig selvhjulpent, er det de færreste av oss som klarer oss uten hjelp på veien. Det er viktig å få hjelp når man trenger det, og at helsehjelpen er god. Høyre er opptatt av at sykehjemmene ikke bare skal være et oppholdssted for behandling og pleie av eldre, men at det skal være et sted for å leve et godt liv med aktivitet og fellesskap. Vi må bygge flere sykehjemsplasser i kommunene i takt med at det blir flere eldre, og eldre som har sammensatte behov. \n\nDet er viktig at eldre ikke opplever å bli kasteballer i systemet når de trenger helsehjelp. Sammenheng i tjenestetilbudene gir trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløpet og i overgangen mellom hjem, sykehus og sykehjem.\n\nGod mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Derfor vil Høyre sikre eldre mer valgfrihet i mat- og måltider og styrke det systematiske ernæringsarbeidet.\n\nDe fleste mennesker liker å være sosiale og har behov for å være aktive og sammen med andre. God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for å leve et godt liv. Hvis vi sørger for aktiviteter og fellesskap for eldre i lokalsamfunnet, gjør vi ikke bare livet bedre og mer meningsfullt for mange. Vi forebygger også en rekke helseutfordringer, både fysiske og psykiske. \n\nHøyre vil ha mer kunnskap om hvordan de som bruker helse- og omsorgstjenestene opplever dem, og ha åpenhet om resultatene. Vi mener medvirkning og involvering av eldre og pårørende bidrar til å øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Folk må få bestemme mer, og ikke mindre over sin egen hverdag.\n\nAlle eldre fortjener gode hverdager.