Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Antallet mennesker som lever med demens i Norge vil dobles de neste tiårene. Da er det viktig at vi skaper et mer demensvennlig samfunn. Det vil Høyre sørge for at skjer. \n \nDet antas at over 100 000 mennesker i Norge lever med en demenssykdom. En konsekvens av at vi lever lenger og blir flere eldre, er at flere vil utvikle sykdommen i årene fremover. I 2050 antas det ifølge Nasjonalt senter for aldring og helse at 238 000 mennesker vil ha en demenssykdom. Demens er en sykdom som over tid fører til endringer av kognitive funksjoner, som hukommelse, språk og orienteringsevne. Mange som får en demenssykdom forteller om fortvilelse, frykt, sorg og usikkerhet knyttet til det. Når det blir en stor økning i antall mennesker med en demenssykdom, er det viktig at samfunnet legger til rette for gode og forutsigbare tilbud, både for hjemmeboende, beboere på sykehjem og for pårørende. \n \nDet er fortsatt for lite åpenhet og kunnskap om demenssykdom i samfunnet. Det gjør at mange kommer for sent i kontakt med helse- og omsorgstjenesten for å få informasjon og hjelp. Høyre mener det er viktig å legge til rette for at mennesker med en demenssykdom fanges opp tidlig nok og at hjelpetilbudet er godt og tilpasset den enkelte. Da Solberg-regjeringen i 2015 la frem demensplanen, var Norge et av de første landene i verden som la frem en egen plan for tjeneste- og hjelpetilbudet til mennesker med en demenssykdom. I ettertid la Høyre i regjering frem flere demensplaner, noe som har bidratt til større oppmerksomhet og bedre arbeid med demenssykdom i Norge. Nå fortsetter Høyre å prioritere demens. På Stortinget har vi nylig fremmet flere forslag på hvordan Norge skal bli mer demensvennlig. \n \nDemenstilbudet varierer rundt omkring i kommunene, både for den som får en demenssykdom og for pårørende. Denne variasjonen må forebygges og reduseres. Adressen din skal ikke være avgjørende for hvor godt tilbud du får. Høyre vil utrede og innføre et pakkeforløp for demenssykdom, som skal sikre en mer helhetlig og forutsigbar demensomsorg. Et pakkeforløp kan bidra til raskere diagnostiering, hjelp og oppfølging, men også sikre at det ikke blir unødvendig lang ventetid eller at pasienter og pårørende blir “kasteballer i systemet”. \n\nI en tidlig fase av demenssykdommen ønsker de fleste å kunne bo lengst mulig hjemme, i kjente og trygge omgivelser. Da er kartlegging og tilpasning av bosituasjon og økt bruk av velferdsteknologi viktige forutsetninger for å klare det. Høyre mener det må legges til rette for at mennesker med en demenssykdom skal få mulighet til å bo hjemme og få den hjelpen man trenger i hjemmet. Det krever nye boløsninger og bofellesskap mellom mennesker, som bidrar til å skape fellesarealer som er gode møtesteder og som stimulerer til aktivitet og fellesskap. Demenslandsbyer er et godt eksempel på det, og Høyre mener det må legges til rette for bygging av flere demenslandsbyer eller konsepter som ligner på det. Etter hvert som demenssykdommen utvikler seg, kan det være nødvendig med hjelp og tilsyn hele døgnet. Da er det viktig at det legges til rette for bygging og modernisering av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene, som er i tråd med behovene som vil være i årene fremover. \n\nKommunene kan også gjøre mye for å skape et mer demensvennlig samfunn. Høyre mener at kommunene må ha en plan for hvordan de skal klare det. Kommunene må ha gode og flere lavterskeltilbud, som for eksempel hukommelsesteam som kan bidra til bedre hjelp og oppfølging, demensskole som i en tidlig fase kan gi opplæring i hvordan hverdagen kan mestres på en best mulig måte, og avlastningstilbud som ivaretar pårørende. \n \nHøyre vil skape et mer aldersvennlig samfunn – og med det også et mer demensvennlig samfunn. Vi må sikre at mennesker med en demenssykdom får god omsorg, at pårørende får god hjelp og at helsepersonell har tilstrekkelig med kompetanse om demenssykdom. Alle skal ha en trygg og god alderdom i Norge, uansett hvor man bor i landet.

Postet:
2023-08-21 11:58:56

Delt innhold:
Antallet mennesker som lever med demens i Norge vil dobles de neste tiårene. Da er det viktig at vi skaper et mer demensvennlig samfunn. Det vil Høyre sørge for at skjer. \n \nDet antas at over 100 000 mennesker i Norge lever med en demenssykdom. En konsekvens av at vi lever lenger og blir flere eldre, er at flere vil utvikle sykdommen i årene fremover. I 2050 antas det ifølge Nasjonalt senter for aldring og helse at 238 000 mennesker vil ha en demenssykdom. Demens er en sykdom som over tid fører til endringer av kognitive funksjoner, som hukommelse, språk og orienteringsevne. Mange som får en demenssykdom forteller om fortvilelse, frykt, sorg og usikkerhet knyttet til det. Når det blir en stor økning i antall mennesker med en demenssykdom, er det viktig at samfunnet legger til rette for gode og forutsigbare tilbud, både for hjemmeboende, beboere på sykehjem og for pårørende. \n \nDet er fortsatt for lite åpenhet og kunnskap om demenssykdom i samfunnet. Det gjør at mange kommer for sent i kontakt med helse- og omsorgstjenesten for å få informasjon og hjelp. Høyre mener det er viktig å legge til rette for at mennesker med en demenssykdom fanges opp tidlig nok og at hjelpetilbudet er godt og tilpasset den enkelte. Da Solberg-regjeringen i 2015 la frem demensplanen, var Norge et av de første landene i verden som la frem en egen plan for tjeneste- og hjelpetilbudet til mennesker med en demenssykdom. I ettertid la Høyre i regjering frem flere demensplaner, noe som har bidratt til større oppmerksomhet og bedre arbeid med demenssykdom i Norge. Nå fortsetter Høyre å prioritere demens. På Stortinget har vi nylig fremmet flere forslag på hvordan Norge skal bli mer demensvennlig. \n \nDemenstilbudet varierer rundt omkring i kommunene, både for den som får en demenssykdom og for pårørende. Denne variasjonen må forebygges og reduseres. Adressen din skal ikke være avgjørende for hvor godt tilbud du får. Høyre vil utrede og innføre et pakkeforløp for demenssykdom, som skal sikre en mer helhetlig og forutsigbar demensomsorg. Et pakkeforløp kan bidra til raskere diagnostiering, hjelp og oppfølging, men også sikre at det ikke blir unødvendig lang ventetid eller at pasienter og pårørende blir “kasteballer i systemet”. \n\nI en tidlig fase av demenssykdommen ønsker de fleste å kunne bo lengst mulig hjemme, i kjente og trygge omgivelser. Da er kartlegging og tilpasning av bosituasjon og økt bruk av velferdsteknologi viktige forutsetninger for å klare det. Høyre mener det må legges til rette for at mennesker med en demenssykdom skal få mulighet til å bo hjemme og få den hjelpen man trenger i hjemmet. Det krever nye boløsninger og bofellesskap mellom mennesker, som bidrar til å skape fellesarealer som er gode møtesteder og som stimulerer til aktivitet og fellesskap. Demenslandsbyer er et godt eksempel på det, og Høyre mener det må legges til rette for bygging av flere demenslandsbyer eller konsepter som ligner på det. Etter hvert som demenssykdommen utvikler seg, kan det være nødvendig med hjelp og tilsyn hele døgnet. Da er det viktig at det legges til rette for bygging og modernisering av flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene, som er i tråd med behovene som vil være i årene fremover. \n\nKommunene kan også gjøre mye for å skape et mer demensvennlig samfunn. Høyre mener at kommunene må ha en plan for hvordan de skal klare det. Kommunene må ha gode og flere lavterskeltilbud, som for eksempel hukommelsesteam som kan bidra til bedre hjelp og oppfølging, demensskole som i en tidlig fase kan gi opplæring i hvordan hverdagen kan mestres på en best mulig måte, og avlastningstilbud som ivaretar pårørende. \n \nHøyre vil skape et mer aldersvennlig samfunn – og med det også et mer demensvennlig samfunn. Vi må sikre at mennesker med en demenssykdom får god omsorg, at pårørende får god hjelp og at helsepersonell har tilstrekkelig med kompetanse om demenssykdom. Alle skal ha en trygg og god alderdom i Norge, uansett hvor man bor i landet.