Person / Aktør:
Kunnskapsdepartementet (Norge)
Kunnskapsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hva slags kompetanse trenger vi i Norge i årene som kommer? 🤔\n \n❗ Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe la fredag frem stortingsmeldingen «Utsyn over kompetansebehovet i Norge».\n \nFor å tilpasse oss fremtidens kompetansebehov mener regjeringen at:\n✅ Universiteter og høyskoler må satse mer på de utdanningene det er størst behov for\n✅Det må satses på teknologi, helse og grønn kompetanse\n✅Det må satses på utdanninger som gjør samfunnet mer produktivt og som sikrer et sterkt velferdssamfunn\n \nMålet med meldingen er å sikre et konkurransedyktig næringsliv og dekke de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover. Grepene er tydeligere prioritering, mindre byråkrati og mer læring hele livet.\n \n💬 Vi står midt i en krevende tid, med mer enn nok av utfordringer som må løses her og nå. Nettopp i en slik tid er det spesielt nødvendig å tvinge seg til å tenke både strategisk og langsiktig. Vi tar derfor et kraftig grep for større tillit, færre tellekanter og mindre detaljstyring. Vi tydeliggjør institusjonenes makt, og vi fjerner unødvendig byråkrati, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Postet:
2023-03-26 12:45:37

Delt innhold:
Tydeligere prioriteringer og mindre byråkrati i forskning og høyere utdanning
Med en ny stortingsmelding peker regjeringen ut retningen for fremtidens høyere utdanning og kompetansepolitikk. Målet er å sikre konkurransedyktig næringsliv og et bærekraftig velferdssamfunn. Grepene er tydeligere prioritering, mindre byråkrati og me...