Person / Aktør:
Klima- og miljødepartementet (Norge)
Klima- og miljødepartementet (Norge)

Innlegg:
GRØNN OMSTILLING: - Norge er en energi- og skipsfartsnasjon. Vi har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen, sier Espen Barth Eide. I Kristiansand kunne han i dag gratulere Hydrogenknutepunkt Agder med tildelingen fra Enova på opptil 148 millioner kroner. Målet til Hydrogen Agder er å produsere og selge komprimert hydrogen til båter som er i rute via Kristiansand. Hydrogen og grønn maritim industri er to av sju satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserte i dag.\n\nLes mer her: https://presse.enova.no/pressreleases/enova-stoetter-hydrogenprosjekter-i-maritim-sektor-med-112-milliarder-kroner-3190840?_ga=2.30673148.276563684.1655978676-585271374.1655978676\n\nog her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-skal-norge-bli-en-gronn-industrikjempe/id2920522/

Postet:
2022-06-23 17:34:05