Person / Aktør:
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Elin Agdestein, stortingsrepresentant for Høyre i Nord-Trøndelag
Parti: H

Innlegg:
Opptatt av klima? Stem Høyre! 💙 Her er 20 grunner for at du som er opptatt av klima skal stemme Høyre: 1️⃣Utslippene går ned med Høyre i regjering. De norske utslippene går ned for femte året på rad. Til tross for at vi har blitt én million flere mennesker og den norske økonomien (BNP-en) har mer enn doblet seg, er nå utslippene på sitt laveste siden 1993. 2️⃣ De ambisiøse norske klimamålene: Vi har forsterket Norges klimamål: innen 2030 skal vi redusere utslippene med 50 - 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. 3️⃣ En forpliktende klimaplan: For å lykkes med å halvere utslippene innen 2030, la regjeringen i vinter frem en ambisiøs og forpliktende klimaplan for 2021-2030 som viser konkret hvordan vi skal nå klimamålene. Klimaplanen revolusjonerer norsk klimapolitikk, og fra i år får Norge sitt første utslippsbudsjett som setter tak på hvor mye klimagasser vi kan slippe ut. 4️⃣Innført et grønt skatteskifte. Det viktigste og mest effektive klimatiltaket i Klimaplanen er en gradvis opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030. Økningen vil gjøre det stadig dyrere å slippe ut CO2 og stadig mer lønnsomt å kutte utslipp. Avgiftsøkningene skal kompenseres med andre skatte- og avgiftslettelser. Med økningen i CO2-avgift vil det lønne seg å investere i klimavennlig teknologi. 5️⃣ Vi har skapt verdens raskeste omstilling av transportsektoren. Transportsektoren står for 30 prosent av de norske utslippene, og veitrafikken er den største kilden. En grønn omstilling av transportsektoren er helt avgjørende for å redusere klimagassutslippene i Norge. Takket være en kombinasjon av avgifts- og bruksfordeler er Norge verdensledende når det gjelder antall elbiler i forhold til folketall. I 2020 var mer enn halvparten av alle nybiler som ble solgt en elbil, og i juli i år var ni av ti nybiler hybride eller elektriske. Lille Norge har skapt et internasjonalt marked for elbiler. 6️⃣ Vi har lansert det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. I 2020 gjorde regjeringen det klart at Norge skal satse stort på karbonfangst- og lagring. Prosjektet fikk navnet “Langskip”, og staten vil bidra med i underkant av 17 milliarder kroner. Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen og Høyre. Prosjektet vil kutte utslipp, og samtidig skape og sikre jobber i industrien, særlig for oss i Vestfold og Telemark. Karbonfangst og –lagring er god klimapolitikk: det bidrar både til å kutte utslipp hjemme og bidrar til teknologiutvikling som kan komme hele verden til gode. 7️⃣ Vi skaper nye, grønne markeder. Enova er regjeringens viktigste verktøy for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen har med Høyre i spissen derfor nær doblet bevilgningene til Enova siden 2013, til om lag 3,3 milliarder kroner. Det har blant annet ført til satsinger på elektriske bybusser, støtte til solceller på privatboliger og støtte til verdens største flytende havvindpark. I 2020 ble det i tillegg bevilget 2 milliarder i den grønne tiltakspakken. Dette har bidratt til over 10 000 store og små klima- og energiprosjekter over hele landet. 8️⃣ Vi vil fortsette et forpliktende samarbeid med EU om utslippsreduksjoner, som sikrer norske bedrifter forutsigbarhet og like konkurransevilkår som europeiske bedrifter. 9️⃣ Vi vil jobbe for å få på plass internasjonale, standardiserte krav for grønne obligasjoner. Vi vil ha slutt på "grønnvaskingen" i deler av finansbransjen. 🔟 Vi legger til rette for grønne arbeidsplasser og vil sikre full sysselsetting innenfor rammen av et nullutslippssamfunn. 11. Vi vil kutte utslipp gjennom bistand: Derfor vil vi dreie hoveddelen av norsk bistand mot klimatiltak i utviklingsland. 12. Vi vil videreføre regnskogsatsingen under forutsetning av at den bidrar til verifiserbare utslippsreduksjoner. 13. Vi vil bruke avgiftssystemet for å stimulere til økt energieffektivisering og -gjenbruk i bygg, for eksempel restvarme og varmegjenvinning fra industri. 14. Vi vil legge til rette for nye, grønne industrisatsinger som batteriproduksjon i Norge. Her ser vi allerede resultater i flere deler av landet. 15. Vi skal utvikle regelverket for emballasje slik at kildesortering og resirkulering blir enklere og mer motiverende i alle ledd fra produsent til gjenvinningsanlegg. 16. Det kastes alt for mye, derfor vil vi utrede en produktkastelov for produsenter, importører og distributører slik at varer kan doneres fremfor å kastes. 17. Vi styrker grønn forskning, blant annet ved å legge til rette for klimaforskning i næringslivet gjennom Skattefunn, styrke energiforskningsprogrammene i Forskningsrådet og ved at vi vil opprette et FME-senter for bærekraftig bruk av olje- og gassprodukter i form av for eksempel hydrogen og ammoniakk. 18. Vi er allerede i gang med å stille krav om bruk av hydrogen ved offentlige anbud på fergestrekninger i Norge der det er hensiktsmessig, for å utløse en verdikjede for hydrogenproduksjon. 19. Vi vil sikre at finansbransjen bli grønnere blant annet ved å gjennomføre et pilotprosjekt etter modell fra Danmarks Grønne Investeringsfond, der piloten skal gi ut lån til grønne oppstartsbedrifter fremover, samt fortsette satsingen på Nysnø Klimainvesteringer 20. Vi satser blytungt på havvind. Stem blått! 💙

Postet:
2021-08-27 07:53:35

Delt innhold:
Opptatt av klima? Stem Høyre! 💙 Her er 20 grunner for at du som er opptatt av klima skal stemme Høyre: 1️⃣Utslippene går ned med Høyre i regjering. De norske utslippene går ned for femte året på rad. Til tross for at vi har blitt én million flere mennesker og den norske økonomien (BNP-en) har mer enn doblet seg, er nå utslippene på sitt laveste siden 1993. 2️⃣ De ambisiøse norske klimamålene: Vi har forsterket Norges klimamål: innen 2030 skal vi redusere utslippene med 50 - 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå. 3️⃣ En forpliktende klimaplan: For å lykkes med å halvere utslippene innen 2030, la regjeringen i vinter frem en ambisiøs og forpliktende klimaplan for 2021-2030 som viser konkret hvordan vi skal nå klimamålene. Klimaplanen revolusjonerer norsk klimapolitikk, og fra i år får Norge sitt første utslippsbudsjett som setter tak på hvor mye klimagasser vi kan slippe ut. 4️⃣Innført et grønt skatteskifte. Det viktigste og mest effektive klimatiltaket i Klimaplanen er en gradvis opptrapping av CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030. Økningen vil gjøre det stadig dyrere å slippe ut CO2 og stadig mer lønnsomt å kutte utslipp. Avgiftsøkningene skal kompenseres med andre skatte- og avgiftslettelser. Med økningen i CO2-avgift vil det lønne seg å investere i klimavennlig teknologi. 5️⃣ Vi har skapt verdens raskeste omstilling av transportsektoren. Transportsektoren står for 30 prosent av de norske utslippene, og veitrafikken er den største kilden. En grønn omstilling av transportsektoren er helt avgjørende for å redusere klimagassutslippene i Norge. Takket være en kombinasjon av avgifts- og bruksfordeler er Norge verdensledende når det gjelder antall elbiler i forhold til folketall. I 2020 var mer enn halvparten av alle nybiler som ble solgt en elbil, og i juli i år var ni av ti nybiler hybride eller elektriske. Lille Norge har skapt et internasjonalt marked for elbiler. 6️⃣ Vi har lansert det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. I 2020 gjorde regjeringen det klart at Norge skal satse stort på karbonfangst- og lagring. Prosjektet fikk navnet “Langskip”, og staten vil bidra med i underkant av 17 milliarder kroner. Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen og Høyre. Prosjektet vil kutte utslipp, og samtidig skape og sikre jobber i industrien, særlig for oss i Vestfold og Telemark. Karbonfangst og –lagring er god klimapolitikk: det bidrar både til å kutte utslipp hjemme og bidrar til teknologiutvikling som kan komme hele verden til gode. 7️⃣ Vi skaper nye, grønne markeder. Enova er regjeringens viktigste verktøy for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen har med Høyre i spissen derfor nær doblet bevilgningene til Enova siden 2013, til om lag 3,3 milliarder kroner. Det har blant annet ført til satsinger på elektriske bybusser, støtte til solceller på privatboliger og støtte til verdens største flytende havvindpark. I 2020 ble det i tillegg bevilget 2 milliarder i den grønne tiltakspakken. Dette har bidratt til over 10 000 store og små klima- og energiprosjekter over hele landet. 8️⃣ Vi vil fortsette et forpliktende samarbeid med EU om utslippsreduksjoner, som sikrer norske bedrifter forutsigbarhet og like konkurransevilkår som europeiske bedrifter. 9️⃣ Vi vil jobbe for å få på plass internasjonale, standardiserte krav for grønne obligasjoner. Vi vil ha slutt på "grønnvaskingen" i deler av finansbransjen. 🔟 Vi legger til rette for grønne arbeidsplasser og vil sikre full sysselsetting innenfor rammen av et nullutslippssamfunn. 11. Vi vil kutte utslipp gjennom bistand: Derfor vil vi dreie hoveddelen av norsk bistand mot klimatiltak i utviklingsland. 12. Vi vil videreføre regnskogsatsingen under forutsetning av at den bidrar til verifiserbare utslippsreduksjoner. 13. Vi vil bruke avgiftssystemet for å stimulere til økt energieffektivisering og -gjenbruk i bygg, for eksempel restvarme og varmegjenvinning fra industri. 14. Vi vil legge til rette for nye, grønne industrisatsinger som batteriproduksjon i Norge. Her ser vi allerede resultater i flere deler av landet. 15. Vi skal utvikle regelverket for emballasje slik at kildesortering og resirkulering blir enklere og mer motiverende i alle ledd fra produsent til gjenvinningsanlegg. 16. Det kastes alt for mye, derfor vil vi utrede en produktkastelov for produsenter, importører og distributører slik at varer kan doneres fremfor å kastes. 17. Vi styrker grønn forskning, blant annet ved å legge til rette for klimaforskning i næringslivet gjennom Skattefunn, styrke energiforskningsprogrammene i Forskningsrådet og ved at vi vil opprette et FME-senter for bærekraftig bruk av olje- og gassprodukter i form av for eksempel hydrogen og ammoniakk. 18. Vi er allerede i gang med å stille krav om bruk av hydrogen ved offentlige anbud på fergestrekninger i Norge der det er hensiktsmessig, for å utløse en verdikjede for hydrogenproduksjon. 19. Vi vil sikre at finansbransjen bli grønnere blant annet ved å gjennomføre et pilotprosjekt etter modell fra Danmarks Grønne Investeringsfond, der piloten skal gi ut lån til grønne oppstartsbedrifter fremover, samt fortsette satsingen på Nysnø Klimainvesteringer 20. Vi satser blytungt på havvind. Stem blått! 💙