Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen har ryddet i dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven og foreslår flere forenklinger Statsforvalterne skal ikke lenger få blande seg i om kommunen gir lov til å sette opp putekasser, levegger eller skifte vinduer. ➡️I praksis vil regelendringene gjøre at statsforvalterne ikke lenger skal få avgjøre dispensasjoner i i saker som angår lokale forhold. ➡️Folk skal kunne forvente å få behandlet sine saker av folk som kjenner forholdene best. Det er viktig at de som bestemmer i lokale saker har et forhold til hva som faktisk rører seg lokalt. ➡️Samtidig som vi øker kommunenes disposisjonsrett på egne planer, strammer vi nå også opp rundt saker av regional eller nasjonal interesse. Som f.eks jordvern, nasjonale strandsonepolitikk eller viktige veiparseller. ➡️Regjeringen fjerner nå regelen om at kommunene ikke bør gi dispensasjon dersom regionale og statlige myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det betyr at kommunen vil stå friere i vurderingen av det skjønnet som ligger til kommunen i en dispensasjonssak. I mange kommuner har man fulgt opp avslag fra statsforvalterne nærmest automatisk. Les pressemeldingen fra Nikolai her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-forenklinger-i-dispensasjonsbestemmelsen-i-plan-og-bygningsloven/id2843929/

Postet:
2021-04-15 20:56:32

Delt innhold:
Regjeringen har ryddet i dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven og foreslår flere forenklinger Statsforvalterne skal ikke lenger få blande seg i om kommunen gir lov til å sette opp putekasser, levegger eller skifte vinduer. ➡️I praksis vil regelendringene gjøre at statsforvalterne ikke lenger skal få avgjøre dispensasjoner i i saker som angår lokale forhold. ➡️Folk skal kunne forvente å få behandlet sine saker av folk som kjenner forholdene best. Det er viktig at de som bestemmer i lokale saker har et forhold til hva som faktisk rører seg lokalt. ➡️Samtidig som vi øker kommunenes disposisjonsrett på egne planer, strammer vi nå også opp rundt saker av regional eller nasjonal interesse. Som f.eks jordvern, nasjonale strandsonepolitikk eller viktige veiparseller. ➡️Regjeringen fjerner nå regelen om at kommunene ikke bør gi dispensasjon dersom regionale og statlige myndigheter har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Det betyr at kommunen vil stå friere i vurderingen av det skjønnet som ligger til kommunen i en dispensasjonssak. I mange kommuner har man fulgt opp avslag fra statsforvalterne nærmest automatisk. Les pressemeldingen fra Nikolai her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-forenklinger-i-dispensasjonsbestemmelsen-i-plan-og-bygningsloven/id2843929/