Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
ULV Fredag ble et representantforslag fra Senterpartiet (og FrP) om å stoppe utvidelsen av ulvesona hastebehandlet. Ap og FrP har støttet Sp i å hastebehandle denne saken, til tross for at ulvejakta akkurat har startet og varer til 1. april, og det ikke er dyr på beite nå. Det er ingen grunn til at denne saken trenger hastebehandling, og spesielt ikke når en rettsak om felling av ulv pågår. Spørsmålene som behandles i rettsaken er nært relatert til det Sp foreslår i sitt representantforslag. Det er sterkt problematisk at stortingsflertallet stemte for en hastebehandling. Det gjør at Klima- og miljødepartementet ikke får tilsendt saken, og dermed ikke får gitt en god og grundig redegjørelse for argumentene for å følge lovverk, rovdyrforliket og internasjonale forpliktelser. Saken blir heller ikke komitébehandlet. Venstre mener dette er sterkt problematisk i en sak som kan få store konsekvenser om den blir vedtatt. Det saken handler om, er å fjerne buffersone rundt en genetisk viktig ulv, den såkalte Elgå-ulven. Ulven antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland og har slått seg ned i et revir som ligger delvis innenfor og delvis utenfor ulvesonen. Fordi denne ulven er genetisk verdifull, har Norge et spesielt ansvar for å sikre at ulven får leve. Årsaken er den alvorlige situasjonen med høyt nivå av innavl i skandinaviske ulvestammer. Derfor er genetisk viktig ulv spesielt omtalt i rovdyrforliket som ble vedtatt med bred enighet i Stortinget i 2016. Rovdyrforliket sier at det skal opprettes buffersone rundt genetisk viktig ulv, slik at den ikke kan skytes, selv om den beveger seg utenfor ulvesonen. Sps forslag er å fjerne buffersonen, og dermed gi mulighet for å skyte Elgå-ulven så snart den beveger seg utenfor ulvesonen. Et slikt vedtak vil pålegge Klima- og miljøministeren å sørge for at ulven felles. Sp påstår at det pågår en snikutvidelse av ulvesonen. Det er ikke riktig. Ordningen med å opprette buffersoner for å verne om genetisk viktig ulv er noe Stortinget har vedtatt i 2016, og er dessuten en forpliktelse vi har. Både i en avtale med Sverige og i forhold til å følge Bern-konvensjonen – hvor Norge har forpliktet seg til å verne ville dyr, og spesielt å verne ulv. Konsekvensene av at Sps forslag får flertall, er at flertallet på Stortinget overstyrer departementet og rovviltnemndene. I denne saken kjemper Venstre for å sikre Elgå-ulven å kunne leve videre, og bevege seg naturlig rundt i det området han har slått seg ned i. Men det er også en prinsipiell sak, som handler om å følge opp de forpliktelser vi har til å sikre genetisk viktige ulver og sørge for en livskraftig ulvebestand i Norge. Det gjøres ved å følge Bernkonvensjonen og holde fast i rovdyrforliket, og ikke åpne for å gå bort fra denne enigheten. Dette er en utfordrende sak, og nok et eksempel på at Sp fremmer forslag som bryter med rovdyrforliket og forsøker å pålegge regjeringen å bryte Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Sp er et klart ytterpunkt i ulvesaker, men med Sps gode målinger, er Ap og FrP nå på samme spor. I denne saken har Ap fremmet to egne forslag. De er tilsynelatende mindre ytterliggående, men vi har nå jurister som vurderer substansen i Aps forslag, for å gi en vurdering av konsekvensene av dette forslaget. For å sikre at Sp/FrP ikke får flertall for sine forslag, er det mulig V må stemme subsidiært for Aps forslag. Avstemming er i dag kl 15. Vi ser nå at både Ap og FrP legger seg tett opp til Sps ytterliggående rovdyrpolitikk. Det gir god grunn til å lure på hvordan MDG skal klare å ivareta naturmangfold generelt og ulv spesielt i et eventuelt regjeringssamarbeid med Sp. Sp bruker enhver anledning til å true ulvebestanden, og Venstre må hvert år i disse tider (når ulvejakta starter) stå i en svært krevende kamp for ulvens rettigheter og overlevelse. Ola er tydelig i media om Venstres posisjon i saken https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/12/07/195724962/elvestuen-glefser-mot-rovdyrfiendtlig-ap Og våre representanter og Sveinung gjorde en iherdig innsats for å fremme ulvens sak i debatten som foregikk om saken i stortingssalen på fredag. https://www.venstre.no/artikkel/2020/12/07/venstre-vil-verne-viktig-ulv/

Postet:
2020-12-07 15:01:09

Delt innhold:
Venstre vil verne viktig ulv - Venstre
Arbeiderpartiet varsler at de mandag vil stemme mot å lage en buffersone som vil verne en genetisk viktig ulv. – Det vil si flertall for…