Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
FAKTA PÅ LAURDAG: Nasjonalt tryggingsorgan er Noregs ekspertorgan for informasjons- og objekttryggleik, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-tryggleik. I går, 3. mai 2019, blei det administrative ansvaret for oppfølging av tryggingsorganet overført frå Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet. Endringa medfører at JD har det overordna administrative og budsjettmessige ansvaret, medan ansvaret for den faglege styringa av etaten er delt mellom FD og JD. Nasjonalt tryggingsorgan skal framleis ivareta utøvande funksjonar for det førebyggjande tryggleiksarbeidet i forsvarssektoren på vegner av FD. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonal-sikkerhetsmyndighet-overfores-til-justis--og-beredskapsdepartementetny-side/id2643809/

Postet:
2019-05-04 08:00:01

Delt innhold:
Nasjonal sikkerhetsmyndighet overføres til Justis- og beredskapsdepartementet
Med virkning fra 3. mai 2019 ble det administrative ansvaret for oppfølgingen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overført fra Forsvarsdepartementet (FD) til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), jf. kgl. res av 3. mai om Endringer i departementss...