Beta
Søket ga 604 treff.

For noen barn og unge kan julen være en vanskelig tid. Trenger du noen å snakke med, kontakt Alarmtelefonen for Barn og Unge på nummer 116 111 eller på chat: www.116111.no. Alle henvendelser blir besvart av voksne som har lang erfaring med å hjelpe. ☎️ ❤ \n(Foto: Colourbox)

Vi har laga forslag til nye reglar som gjer det enklare for deg å finne den beste straumavtalen, og at du ikkje kjenner seg lurt🧐. Lenke i kommentarfeltet 👇.

Oppmoding: I dag markerer vi FN sin internasjonale barnedag! Det er 34 år sidan Barnekonvensjonen ble vedtatt. Nytt dagen til å lese rettane 🫶 Lenke finn du i kommentarfeltet.

Oppmoding: I dag markerer vi FN sin internasjonale barnedag! Det er 34 år sidan Barnekonvensjonen ble vedtatt. Nytt dagen til å lese rettane 🫶 Lenkje finn du i kommentarfeltet.

Halloween-oppmoding: Sørg for at alle blir inviterte, og ingen blir haldne utanfor☺️

– Vi vil gi foreldre meir tid med barna og gjere kvardagen for både mor og far lettare i småbarnsperioden, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe. Derfor blir no stønadsperioden for foreldrepengar forlengd, og fedrane sin rett til sjølvstendig uttak av permisjon blir styrkt.

– Barne- og ungdomsorganisasjonane er heilt avgjerande for å hindre utanforskap, og for å leggje til rette for at barn og ungdom over heile landet skal kunne delta i aktivitet, engasjere seg og få sin stemme høyrt, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe. Regjeringa føreslår å auke grunnstøtta til organisasjonane med 10 millionar kroner.

– Barne- og ungdomsorganisasjonane er heilt avgjerande for å hindre utanforskap, og for å leggje til rette for at barn og ungdom over heile landet skal kunne delta i aktivitet, engasjere seg og få sin stemme høyrt, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe. Regjeringa føreslår å auke grunnstøtta til organisasjonane med 10 millionar kroner.

Regjeringa føreslår å auke løyvinga til det statlege barnevernet med om lag 570 millionar kroner.

Regjeringen med tiltak i strømmarkedet 🔌⚡️\n\n– Vi er opptatt av at det skal være enklere for forbrukerne å finne den beste strømavtalen for seg, og at forbrukere ikke skal bli lurt, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).\n\nDerfor sender nå regjeringen en rekke tiltak ut på høring. Du kan lese om tiltakene på lenken under 👇

Det er hyggelig å kunne dele sommerferiebilder. Men husk at barn har rett til et privatliv. Tenk deg derfor godt om før du deler bilder av barna eller barnebarna dine på sosiale medier.

Regjeringa sender på høyring eit lovforslag om endringar i trussamfunnslova. Mellom anna blir det føreslått endringar som skal sikre minst 40 prosent representantar av kvart kjønn i dei styrande organa. Ein ber òg om innspel på verknadene av eit krav om 100, 300 og 500 medlemmar i eit trus- og livssynssamfunn for å kunne få tilskot, mot dagens krav på 50 medlemmar.

VIL AT FLEIRE BARN SKAL KUNNE DELTA I AKTIVITET:\n\n⛹️‍♂️ Regjeringa delar i dag ut 15 millionar kroner fordelt på 100 kommunar\n🤹‍♀️ Midlane skal brukast på lokale fritidskasser📦\n🏊‍♂️ Fritidskasser er ein pengepott som kommunen kan fordele💰\n👨‍🎤 Barn og unge frå familiar med låge inntekter kan få dekt utgifter til fritidsaktivitetar frå fritidskassene.\n\nLes meir og sjå kva kommunar som får tildelt midlar her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-deler-ut-15-millionar-til-lokale-fritidskasser/id2987392/\n\nTidlegare i år besøkte barne- og familieministeren Ski IL i Nordre Follo kommune - som har fritidskasse og gode erfaringar med det:

www.ung.no er ei nettside der ungdom kan spørje om alt dei lurer på. Her svarer fagfolk som legar, sjukepleiarar og utdanningsrådgjevarar på spørsmål. Digitale tenester ein viktig del av lågterskeltenester til barn og unge, og i opptrappingsplanen for psykisk helse seier regjeringa at dei vil satse på ung.no også framover.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å være fosterhjem? Fra 31. mai til 6. juni arrangerer Bufdir fosterhjemsuka. Da kan du få svar på det du måtte lure på når det gjelder å bli fosterforelder.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Vibecke Sørensen i Norges idrettsforbund besøkte nyleg Nordre Follo kommune og fekk spele fotball med Ski IL Alliansen. Nordre Follo har fått støtte frå tilskotsordninga Tilskudd til inkludering av barn og unge til deira ordning med lokal fritidskasse.\n\nRegjeringa foreslår no å styrke bevilgninga til lokale fritidtidskasser med 15 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Fritidskassene kan brukast til å dekke kontingentar og liknande, slik at barn og unge frå familiar med låge inntekter kan få dekt utgifter til fritidsaktivitetar. Alle kommunar og alle bydeler i Oslo kan søkje om midlar frå fritidskassa. Les meir om...

Me må sikre at barn og unge ikkje sluttar med fritidsaktivitetar fordi foreldra deira har dårleg råd. I revidert nasjonalbudsjett føreslår regjeringa å løyve 15 millionar kroner til lokale fritidskasser gjennom en eigen midlertidig tilskotsordning. Tiltaket inneber at barn og unge frå familiar med låge inntekter kan få dekt utgifter til deltaking i fritidsaktivitetar.

I revidert nasjonalbudsjett føreslår regjeringa å styrke det statlege barnevernet med 260 mill. kr. Styrkinga er nødvendig for at barn med store og samansette behov skal få hjelpa dei treng. Regjeringa føreslår òg å løyve 13,5 mill. kr til å auka talet på spesialiserte fosterheimar.

Frigjørings- og veterandagen har blitt markert over hele landet. Barne- og familieminister Kjersti Toppe holdt tale ved UNIFIL-monumentet på Kongsvinger festning. Monumentet hedrer soldatene som tjenestegjorde i Libanon. Det omkom 21 norske soldater i UNIFIL mellom 1978 og 1998. 8. mai er dagen for å hedre alle dem som har gjort, og gjør, verden til en tryggere og bedre plass for alle oss andre. Takk.

- Det er så gøy å sjå at utstyrssentralen blir godt brukt av barn og ungdom, både som møteplass og til utlån! Terskelen for å være med på aktivitetar bør vere låg og gratis sports- og fritidsutstyr bidrar til det.\n \nDet sa barne- og familieminister Kjersti Toppe då ho denne veka besøkte utstyrssentralen Skattkammeret Odda i Ullensvang kommune som låner ut gratis sports- og fritidsutstyr til barn og unge. Denne regjeringa har løyva ekstra midlar til utstyrssentralar. \n \nStatsråden besøkte også Odda kyrkje, og fekk mellom anna høyre om korleis Ullensvang kyrkjelege fellesråd jobbar for å inkludere barn og unge....

Laster...
Laster...