Beta
Søket ga 579 treff.

– Det er ikkje kvar dag ein statsråd tar imot 550 sider om barnevernet, så dette er ein merkedag!\n\nDet sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) da ho i dag tok imot Barnevernsutvalets rapport og tilrådingar for å styrkje rettstryggleiken for barn og foreldre i barnevernet. Det var utvalsleder og professor i statsvitskap ved Universitetet i Bergen, Marit Skivenes, som overleverte rapporten til statsråden, på vegne av utvalet. \n\nLes saken og last ned rapporten: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnevernsutvalets-rapport-levert-til-barne-og-familieministeren/id2967199/

Hvordan følges fosterhjem opp og hvem har egentlig ansvaret? Her får du sju fakta om nettopp dette.

Lurer du på hvordan barnevernet jobber? I en helt ny podkast følger NRK en barnevernstjeneste fra innsiden. Det gir et lærerikt innblikk i hvordan barnevernet jobber, og hvilke dilemmaer barnevernssaker kan reise. Hør alle fire episodene av «På innsiden av barnevernet» her:

I dag aukar barnetrygda for alle – og mest for dei som har minst. Alle einslege forsørgjarar vil få ein ekstra auke i utvida barnetrygd som gir 5 000 kroner meir i året. \n\nI tillegg blir støtta for einslege forsørgjarar lagt om frå skattefrådrag til ein auka utvida barnetrygd. Dei med låg inntekt vil dermed få eit ytterlegare løft på inntil 9 600 kr i 2023. Utbetalinga kjem i slutten av månaden.\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/familiepolitikk/id670514/

Vil ha innspill om granskning av utenlandsadopsjoner:\n\nI januar i år besluttet Barne- og familiedepartementet at det skal nedsettes et eksternt utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Bufdir har i den forbindelse fått i oppdrag fra departementet å innhente synspunkter fra de berørte om bl.a. hvilke opprinnelsesland som bør legges til grunn i granskningen.\n\nHusk å bidra med dine innspill innen fristen 8. mars📨

Barn og unge som trenger fosterhjem, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner. Dette gjør overgangen lettere og oppleves tryggere for barnet.\n\nOfte en det en god løsning at familiemedlemmer, slektninger, venner av familien eller andre i barnets nettverk blir fosterforeldre.\n\nSe hvordan det gikk da Andreas spurte besteforeldrene om de kunne blitt fosterforeldrene hans: https://www.bufdir.no/fosterhjem/ulike-typer-fosterhjem/familie-og-nettverk/

I dag er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina. Norge støtter Ukraina i deres kamp for frihet og selvstendighet så lenge det er nødvendig #StandWithUkraine\n\nwww.regjeringen.no/no/aktuelt/europa_krig/id2964277/

Den digitale utviklinga har medført store endringar i korleis barn blir eksponert for reklame. Korleis blir barn påverka av dette og kva kan vi gjere for å vareta barns rettar i møte med kommersielle interesser? Dette var tema då barne- og familieminister Kjersti Toppe i dag inviterte til innspelsmøte i samband med regjeringas gjennomgang av barns forbrukarvern i digitale medium. Ulike organisasjonar, barneombodet og andre aktørar gav gode og viktige innspel til statsråden.\n\n– Reklamen som barn vert eksponert for, handlar ikkje berre om å få dei eller foreldra deira til å kjøpe noko. Det kan og handle om å få...

I går hadde barne- og familieminister Kjersti Toppe en flott dag i Østfold. Her besøkte hun vakre Våler kirke (Våler og Svinndal Kirke), der temaet var regjeringens bevaringsprogram for kulturhistorisk viktige kirker. Hun besøkte barneverntjenestene i Moss kommune og Fredrikstad kommune for å blant annet høre om erfaringer med barnevernsreformen. Dagen ble avsluttet hos Fellesverket 1016 i Sarpsborg, der ungdommene ga statsråden gode innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om trygg digital oppvekst.

Barne- og familiedepartementet har startet arbeidet med en gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier. Nå ønsker vi innspill til hvilke problemstillinger departementene bør se på i gjennomgangen, og hva som bør gjøres for å styrke barns forbrukervern i digitale medier. Velkommen til innspillsmøte fredag 17. februar.

Barne- og familiedepartementet (Norge)'s cover photo

Innholdsrik dag i Molde! Dagen startet med et innspillsmøte om kvalitetsreform i barnevernet med Molde, Aukra og Vestnes. Sammen med forsvarsminister og helse- og omsorgsminister deltok barne- og familieminister Kjersti Toppe på Nasjonal veterankonferanse. Der snakket hun om viktigheten av å følge opp den som reiser ut i internasjonal operasjon og familien - partnere og barna - og familievernets rolle. Turen gikk videre, sammen med ordfører Torgeir Dahl, til den listeførte Røvik kirke. Familievernkontoret ble besøkt, og dagen avsluttet med et innspillsmøte med ungdomsrådet på nye Innom, om arbeidet med stortingsmelding om trygg digital oppvekst. Tusen takk for engasjementet til...

Hvordan få med alle barn og unge i fritidsaktiviteter? ⛹️‍♀️🤸⛷🤾\n\nBarne- og familieminister Kjersti Toppe har besøkt Tønsberg kommune. De har en "fritidskonto" - som foreldre til barn i lavinntektsfamilier kan bruke for å betale medlemsavgifter og treningskontingenter. På den måten kan barn i fattige familier delta på aktiviteter helt gratis. «Fritidskontoen» i Tønsberg er et resultat av tett samarbeid mellom kommune og frivillighet🤝👫\n\nI tillegg til støtte fra frivilligheten mottar Tønsberg også tilskudd til fritidskontoene gjennom ordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Gjennom denne ordningen kan kommuner og organisasjoner blant annet søke om midler til en lokal "fritidskasse" -...

At barn og unge får medverke i saker som angår dei, er viktig for å lage god politikk og gode tenester for barn og unge👧👨‍🦱👱\n\nDerfor inviterte barne- og familieminister Kjersti Toppe i dag til innspelsmøte. Unge og vaksne frå meir enn 40 organisasjonar, kommunar og andre aktørar talte direkte til statsråden om kva dei meiner skal til for å involvere barn og unge i saker som angår dei. \n\n- Som statsråd er eg oppteken av å høyre direkte frå dei som er barn eller ungdom om korleis vi kan gjere det enklare å medverke i saker som vedkjem dei. Det...

Vil høre fra ungdommen: \nPå besøk hos ungdomsrådet i Vefsn kommune fikk barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) råd om hva hun bør tenke på i arbeidet med stortingsmeldingen om trygg, digital oppvekst📱\n \n- Jeg fikk nyttige innspill fra de engasjerte ungdommene i Vefsn. Hvis vi skal lykkes med å gjøre barns digitale liv trygge må vi forstå hvor skoen trykker. Da må vi høre fra barn og unge selv, sier statsråden. \n \nTrygg digital oppvekst handler om barns liv på internett🧑‍💻\nStortingsmeldingen skal se på positive og negative sider av barns stadig mer digitaliserte hverdag. Barn og unges stemmer skal...

Cupfinale. Heia Stabæk! ⚽️

I dag arrangeres Operasjon Dagsverk (OD), og i den forbindelse har Hedvig Solum fra Stange videregående skole besøkt departementet og fulgt arbeidet til barne- og familieminister Kjersti Toppe og resten av politisk ledelse. 🙂 – Vi lærer mye om regjering og departementer på skolen, men det er veldig spennende å selv få se hvordan de jobber, sier Hedvig. Årets OD arrangeres til støtte for mental helse for ungdom i Uganda, et prosjekt i samarbeid mellom SOS-barnebyer og Mental Helse Ungdom.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan verke skremmande for mange barn og ungdommar. Helsedirektoratet har nokre råd til korleis du kan snakke med barn, unge og andre som er urolege eller redde for krigen og om faren for radioaktive utslepp. Les meir her: www.helsedirektoratet.no/tema/psykososial-oppfolging-ved-ulykker-kriser-og-katastrofer/slik-kan-du-snakke-med-barn-og-ungdommar-om-krig-og-frykt-for-atomulykker

Biskop emeritus Rosemarie Köhn er død.\n\n- Eg mottok beskjeden om Köhns bortgang med sorg, seier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe. Köhn var ein folkekjær biskop som gjennom sitt banebrytande arbeid fekk fleire til å føle seg som fullverdig medlem av Den norske kirke. Hennar arbeid for har gitt mange utsette grupper både respekt , håp og støtte. Ho skapte leit himmel på jord. Takk! Fred over hennar minne!

- Hui hávski leat dáppe Kárášjogas otne, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på nordsamisk da hun offisielt åpnet NASAK/NASÁG. Det betyr: Veldig hyggelig å være her i Karasjok i dag. NASAK/NASÁG er et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud/nasjonála sámi gelboguovddáš. Senteret skal bidra til å styrke kvaliteten på disse tjenestenes arbeid med samiske barn, voksne og familier og bidra til et likeverdig tilbud til samisk befolkning i alle samiske områder. Statsråden hadde også møter med SANKS/SÁNAG – Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus/Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu, og med politisk...

Laster...
Laster...